LC over St.-Annemet

In de Leeuwarder Courant van vrijdag stond een verhaal over de problematiek van de verlate start van het kaatsseizoen. Onze voorzitter werd geciteerd

 

Foto: Henk Bootsma

Bron: lc.nl

Een flink deel van het kaatsseizoen valt in het water. Dat zorgt bij verenigingen enerzijds voor teleurstelling en financiële pijn, maar soms toch ook voor opluchting. De voorzitters van Nut & Nocht, Sjirk de Wal en KF St. Anne Drie Spul Is Út vertellen erover.

Eigenlijk was voorzitter Wilco de Bruin van kaatsvereniging Nut & Nocht uit Damwâld wel blij toen kaatsbond KNKB vorige week besloot om, als gevolg van de coronacrisis, tot 20 juni een streep te zetten door het seizoen dat op 27 april zou beginnen. De Bruin en zijn medebestuursleden hadden eerder zelf al hun hoofdklassepartij geschrapt. Die stond gepland voor zaterdag 13 juni.

,,Wy fregen ús ôf wat we moasten”, vertelt De Bruin. ,,Der wie eangst foar de sûnens fan bygelyks frijwilligers en publyk. In soad minsken hjir seinen: dat risiko wolle wy net nimme. Doe ha wy it beslút naam om it net trochgean te litten. Mar it spûke my dêrnei wol troch de kop. Hienen wy wol it goeie dien? Ik moat earlik sizze dat it boadksip fan de KNKB my wol lucht joech.”

De Bruin is niet jaloers op Cannegieter uit Balk. Die vereniging verzorgt – eventuele coronaontwikkelingen daargelaten – nu de eerste hoofdklassepartij van het seizoen, op 20 juni.

Dezelfde problematiek

,,Sy sitte no sa’n bytsje yn deselde situaasje as wy earst”, zegt De Bruin. ,,Want is it dan wol ferantwurde? En ek belangryk: krijst genôch sponsoaren? It is hiel dreech om jild te freegjen fan bedriuwen dy’t it sels al net maklik ha.”

Bij Sjirk de Wal in Dronryp, met 660 leden een van de grootste kaatsverenigingen, was alles al lang klaar voor de start van wat weer een mooi seizoen had moeten worden. ,,Wy wienen fol fjoer”, zegt voorzitter Taeke Spinder.

Op 18 en 19 april stond het kaatskamp in de agenda, wat voor de jeugd van Sjirk de Wal geldt als startpunt voor maandenlang plezier op de velden. Op Hemelvaartsdag zouden de vrouwen-hoofdklassers het in Dronryp tegen elkaar opnemen bij de afdelingspartij en op zondag 7 juni was het de bedoeling dat de mannen op het hoogste niveau om de eerste prijs zouden strijden op de Eise Eisingapartij. Het gaat allemaal niet door.

,,It hat grutte impact”, vertelt Spinder. ,,Wy ha yn totaal 205 frijwilligers dy’t altyd foar ús yn it spier binne. As bestjoer fergaderje wy al yn de wintermoannen oer it seizoen dat deroan komt. It is hiel sneu dat alles noch sa lang stil leit.”

Sportief, maatschappelijk en financieel

Niet alleen op sportief en maatschappelijk vlak lijdt Sjirk de Wal verlies. Ook financieel loopt de vereniging schade op. ,,Al wie it mar omdat de kantine ticht is. En de minsken dy’t normaal massaal ôfkomme op de Eise Eisingapartij en entreejild betelje, moatte we no misse. Ferline jier hienen wy hjir 3000 taskôgers. Wy hoopje dat we letter dit seizoen noch in klapper meitsje kinne, mei in grut feest of sa. Mar der sil hoe dan ek wat jildpine achterwei komme. It is dreech om te oersjen hoe grut dy pine wêze sil.”

Het hoofdklassekaatsen voor de mannen valt in Dronryp samen met de merke, zoals ook in veel andere plaatsen. ,,De Rypster Merke (2 tot 7 juni) sûnder it haadklassekeatsen is net foar te stellen”, zegt Spinder.

,,Bûten dat: ik sjoch no noch net hoe’t der in pear dagen nei 1 juny fuort 1500 minsken yn in feesttinte kinne. In beslút oer de merke is troch de stifting Sjirk de Wal (onderdeel van de vereniging, red.) trochskood nei de ein fan april. Wy libje in bytsje tusken hope en frees. As de merke net trochgiet en der komme annulearingskosten, dan sil it probleem yn reedlikheid oplost wurde moatte.”

Bij KC de Boer in Stiens wordt al geïnventariseerd wat de gevolgen zijn van de afgelasting van de Stienzer Keatsdagen. Die stonden van 10 tot 14 juni op het programma en zijn geannuleerd wegens het KNKB-besluit én de zorgen bij de vereniging om veiligheid en gezondheid.

Geen kaatsen en kermis

In Sint Annaparochie zijn de kermis (22-26 mei) en de hoofdklassepartij op de 24ste mei afgelast. Dat is slecht nieuws voor KF St. Anne Drie Spul Is Út. ,,De kermis wordt georganiseerd door stichting De Waaie en staat op eigen grond”, legt voorzitter Teun de Jong uit. ,,De inkomsten stromen normaal naar de voetbal- en de kaatsvereniging. Die missen we nu.”

De feesttent en muziekband die al waren vastgelegd, zijn niet gratis. ,,Daarom ben ik blij dat wij in het schema voor 1 juni zaten”, zegt De Jong. ,,De overheid heeft evenementen tot die tijd verboden, dus ik ga er vanuit dat we niet opdraaien voor de kosten. Als je tussen 1 en 20 juni zit, is dat maar de vraag.”

Het doet hem zeer dat het in Sint Annaparochie nog een hele tijd stil zal zijn op de velden. ,,Onze hoofdklassepartij is een topevenement. Maar ook de dorpspartij op de zaterdag ervoor kan altijd rekenen op een grote deelname. Er wordt ook al niet gevoetbald. Er gebeurt niks op het complex dat normaal bol staat van reuring en activiteit.”

Het Damwâldster Nut & Nocht heeft nog niet veel kosten gemaakt. ,,Mar wy rinne wol ynkomsten mis fansels”, zegt Wilco de Bruin. ,,Wat ik eins slimmer fyn is dat it skoallekeatsprojekt dêr’t wy yn Damwâld en omlizzende doarpen mei dwaande wienen ek net trochgean. Dat is freeslik skande. It fielt no sa as is it hiele seizoen nei de bliksem. Ik hoopje dat der dit jier noch keatst wurde kin.”

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.