Jeugdplan

Jeugdplan K.F. St.-Anne/ Drie Spul Is Út (januari 2022)

 1. Achtergrond – Algemene structuur K.F. St.-Anne / Drie spul is út

In overleg met en op advies van de vernieuwingscommissie heeft er in 2021 een aanpassing van de structuur van de kaatsvereniging plaatsgevonden. Het bestuur bestaat nu, conform de statuten, uit het minimaal aantal bestuursleden (3). Het besturen met 3 bestuursleden heeft geleid tot het anders inrichten van de kaatsvereniging. Er is namelijk  gekozen voor het werken met diverse commissies (werkgroepen). Deze commissies hebben één aanspreekpunt (hoofdcoördinator) die het bestuur informeert en adviseert. De aanpassing van de structuur was noodzakelijk i.v.m. het niet kunnen invullen van openstaande bestuur vacatures. Door de invoering van de commissies worden de verschillende werkzaamheden verdeeld over meerdere personen (vele handen maken licht werk).

Onderstaand een organogram van de kaatsverenging na invoering van deze commissies, met een korte omschrijving van de werkzaamheden per commissie.  De commissie jeugdkaatsen word in het volgende hoofdstuk apart uitgelicht en beschreven.

 

Technische commissie (3 personen):

 • Selecteert kaatsers voor de diverse afdelingsparturen en stelt de afdelingsparturen samen;
 • Vooraf aan deze selectie advies vragen aan de werkgroep trainingen;
 • Verzorgt bij ieder afdelingspartuur een coach/begeleider;
 • In overleg met coach/begeleider afstemmen wie de opgave verzorgt voor de wedstrijden;
 • De werkzaamheden van deze commissie zijn in detail beschreven in een draaiboek;

Perkleg cie. (1 persoon):

 • Opstellen van een schema voor de groep vrijwilligers o.b.v. wedstrijdagenda KNKB, federatie en K.F.;
 • Conform dit schema gereedmaken van het wedstrijdveld voor deze wedstrijden;

Prijzen cie. (2 personen):

 • Uitzoeken van de prijzen en de kransen voor de betreffende wedstrijd o.b.v. de wedstrijdagenda en wedstrijdlijst;
 • Er wordt gewerkt met een budget per wedstrijd;

Materiaal cie. (1 persoon):

 • Regelen van voldoende en kwalitatief materiaal dat vereist is voor alle activiteiten van de K.F.:

Kleding cie. (1 persoon):

 • Verantwoordelijk voor het wassen en klaarzetten van de afdeling shirtjes en trainingspakken tegen een was vergoeding;

Kantine cie.(1 persoon):

 • Verantwoordelijk voor de inkoop van de kantine;
 • Opstellen van een schema voor de groep vrijwilligers qua bemanning van de kantine;

Sponsor cie. (3 personen):

 • Verzorgen van verlenging van huidige sponsorcontracten;
 • Inzichtelijk maken en benaderen van potentiële sponsors;
 • Ieder lid van de sponsor cie. heeft zijn eigen portefeuille met sponsoren;

Keurmeesters (1 persoon):

 • Opstellen van een schema voor de groep keurmeesters o.b.v. wedstrijdagenda KNKB;

PR en Communicatie (3-5 personen)

 • Beheer website, sociale kanalen, YouTube kanaal;
 • Ontzorgen bestuur interne en externe communicatie (KNKB/Gemeente etc);
 • Opstellen bewaken communicatie beheersplan;
 • Bewaken huisstijl;
 • Beheer digitaal archief;

Glaslopers cie. (1 persoon):

 • Opstellen schema voor de groep vrijwilligers, die maandelijks het glas ophalen.

 

 

 1. Inleiding – Structuur jeugdkaatsen F. St.-Anne/Drie spul is út

In 2021 is het bestuur en de vernieuwingscommissie voornamelijk aan de slag geweest met de aanpassingen van de wedstrijdagenda en het invullen van de openstaande bestuur vacatures. Dit is succesvol gerealiseerd. Het afgelopen kaatsseizoen is gebleken dat er (te)veel werk op de schouders van onze jeugdtrainers ligt. In overleg met het bestuur, de jeugdtrainers en de vernieuwings cie. is gekozen voor een opzet met meerdere commissies voor het jeugdkaatsen. Hierdoor worden de diverse werkzaamheden verdeeld over meerdere personen.

Om deze reden is dit jeugdplan opgesteld. Het doel van het opstellen van dit jeugdplan is de werkzaamheden per commissies te beschrijven met als resultaat het realiseren van de bezetting van de gespecificeerde commissies. Onderstaand een organogram  van deze werkgroepen (commissies) van het jeugdkaatsen. In het hoofdstuk “Uitwerking werkgroepen jeugdkaatsen” is een korte omschrijving van de werkzaamheden van deze werkgroepen opgenomen. Van al deze werkgroepen zijn draaiboeken opgesteld waarin de werkzaamheden in detail staan beschreven.

Tevens is als doel voor dit jeugdplan vastgesteld dat de doelstellingen voor het jeugdkaatsen dienen te worden beschreven.  Hierbij een korte toelichting op uitgewerkte doelstellingen specifiek voor het jeugdkaatsen in het volgende hoofdstuk van dit plan. Kaatsvereniging St.-Anne richt zich bij de jeugd op zowel de talenten die de K.F. vertegenwoordigen op KNKB /federatie wedstrijden en de leden die het gewoon leuk vinden om samen tegen een balletje te slaan, in beweging te zijn en samen plezier te hebben. Dit onder de noemer “breedtesport”.

De “toppers” van onze vereniging worden door diverse trainingsgroepen benaderd om daar te komen trainen. Op zich is dit geen probleem, van trainen op niveau wordt je beter. De K.F. wil echter deze groep kaatsers ook graag aan zich binden en een aanvulling op deze trainingen bieden. Hierbij proberen wij aansluiting te vinden bij de zgn. “breedtesport” leden. Op zich is dit een uitdaging, maar samen moet dit lukken.

 1. Doelstellingen jeugdkaatsen 2022 – 2025

Daar wij een sportvereniging vertegenwoordigen willen wij toch nog ook de “sportieve uitdaging” aangaan en enkele “realistische” doelstellingen formuleren:

Algemene doelstelling : Met elkaar, in een goede sfeer, maximaal presteren en plezier hebben

 • Met elkaar
  We doen een beroep op iedereen om een bijdrage te leveren aan het jeugdkaatsen. Dit kan in een werkgroep, commissie, helpen bij de catering, foto’s maken.
 • In een goede sfeer
  De basis van de vereniging is een goede sfeer waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat. Om dit te bereiken moet je hier als vereniging gericht aan werken. Verbinding, relatie, aandacht zijn belangrijke basisbegrippen.
  De kaatskanjers kunnen hiervoor worden gebruikt: we helpen elkaar, we vertrouwen elkaar, we lachen elkaar niet uit, niemand speelt de baas, niemand doet zielig, we hebben respect voor ons zelf en de anderen.
 • Maximaal presteren
  We willen het maximale uit de jeugd halen en ook luisteren naar hun ambitie en doelen. Voor een aantal liggen die op de wedstrijdsport en voor anderen op recreatiesport.
  Voor beide groepen zorgen wij voor een passende training en coaching.
 • Plezier hebben
  Plezier hebben met elkaar is een rode draad die door alle activiteiten heen loopt. De prestatiesporter, de recreatieve sporter en ook de trainer willen met plezier hun hobby uitoefenen. We organiseren daarom naast de trainingen ook diverse activiteiten:

 

Kwalitatieve doelstellingen:

 • Ieder jeugdlid van de K.F. kan deelnemen aan een training van de K.F.;
 • De K.F. biedt zomer- en wintertrainingen aan bij de jeugdleden;
 • Deze trainingen worden bij de jongste jeugd aangeboden op leeftijd. Wanneer het talent en/of interesse verandert worden de trainingen aangeboden o.b.v.  niveau van de kaatser;
 • Naast het “normale” trainingsprogramma willen wij ook afdelingspartuurtrainingen aanbieden.
 • Alle trainingsgroepen bezet met minimaal 1 trainer en 1 training per week;
 • Groei van aantal jeugdleden van 5 per jaar en maximaal 3 die afscheid nemen;
 • Per jaar een groei van minimaal 2 KNKB-kaatsers per jeugdcategorie;
 • Per categorie 1 afdelingspartuur op KNKB en/of federatie niveau;
 • Minimaal 7 ledenwedstrijden per jaar, in iedere maand dat er kan worden gekaatst;
 • Minimaal 1 jeugd KNKB-wedstrijd per jaar, daar waar de agenda het toelaat 2 wedstrijden;
 • Volgens de afspraken met de federatie organiseren van 1 of 2 federatiewedstrijden;

 

 1. Uitwerking werkgroepen jeugdkaatsen

In dit hoofdstuk een korte uitwerking van de diverse werkgroepen. Dit zijn op hoofdlijnen de werkzaamheden en in de diverse draaiboeken zijn de werkzaamheden in detail beschreven. De werkgroepen hebben als aanspreekpunt de jeugd coördinator, welke de gehele jaarplanning opstelt en deelneemt aan de bestuursvergaderingen van de K.F.

Functie Jeugd coördinator

 • Opstellen van een jaarplanning jeugdkaatsen per seizoen inzake alle activiteiten;
 • Aanspreekpunt voor de 6 werkgroepen d.m.v. adviserende rol en organiseren overlegmomenten;
 • Adviseur voor de trainers d.m.v. aanwezigheid bij trainingen en opstellen trainingsplan per trainingsgroep o.b.v. het niveau van deze groep;
 • Vanuit bestuurlijk oogpunt eindverantwoordelijk voor de jeugd, neemt in deze rol deel aan de bestuursvergaderingen;

Per werkgroep zal er een hoofdcoördinator worden benoemd, welke het aanspreekpunt is voor de jeugd coördinator. De hoofdcoördinator heeft tevens invloed op de invulling van de werkgroep vanuit het oogpunt dat bezetting van werkgroepen hierdoor “eenvoudiger”  is te realiseren.

Werkgroep Trainingen

 • Voorzittersrol: jeugd coördinator en overige leden werkgroep zijn de trainers;
 • Zoeken en benaderen potentiële jeugdtrainers i.o.m. bestuur en PR;
 • Indelen van de trainingsgroepen o.b.v. leeftijd/niveau van de kaats(t)er en bepalen van de trainer per trainingsgroep;
 • Afstemmen tijden en dagen van trainingen;
 • Organiseren van de startdag bij start zomertrainingen;
 • Werkgroep geeft advies over de afdelingsparturen aan de TC;

Werkgroep Competitie kaatsen

 • Inventariseren meedoen van de kaatsers en indelen van de kaatsers o.b.v. leeftijd/niveau;
 • Wekelijks organiseren competitiekaatsen in de periode 20 april – juli (begin schoolvakantie);
 • Verzamelen en verwerken van de uitslagen;
 • Doorgeven van aantal perken per competitieavond aan de perkleg cie.;
 • Opruimen van het wedstrijdveld en materiaal na afloop van de competitieavond;
 • Regelen prijsuitreiking op laatste avond en regelend prijzen i.o.m. prijzen cie.;

Werkgroep Ledenwedstrijden

 • Organiseren van ledenpartijen voor de jeugdleden K.F., minimaal 7 ledenwedstrijden per jaar (p.m.);
 • Voor start v/h seizoen afstemmen van aantal wedstrijden inclusief data en eventueel thema’s.;
 • Data doorgeven aan bestuur, kantine cie., perkleg cie, PR-Jeugd en prijzen cie;
 • Bekendmaking wedstrijd 2 weken vooraf via social media en website;
 • 2 weken voor wedstrijd contact opnemen met bovengenoemde cie’s voor definitieve afstemming;

 

Werkgroep Diploma kaatsen

 • Organiseren van diplomakaatsen voor de jeugdleden K.F., 1x per jaar;
 • Voor start v/h seizoen afstemmen van de datum diplomakaatsen en datum prijsuitreiking;
 • Uitzetten van de verschillende onderdelen en regelen begeleiders/scorelijsten;
 • Informeren kantine cie. over aantal deelnemers en traktatie;
 • Uitrekenen totale score en schrijven van diploma’s;

Werkgroep PR Jeugd

 • In overleg met jeugd coördinator opstellen jaarlijks informatieboekje met essentiële info;
 • Overleg met websitebeheerder voor het verzorgen van de PR op website en andere social media betreffende alle activiteiten van het jeugdkaatsen;
 • Verzamelen uitslagen jeugdwedstrijden op federatie en KNKB-niveau, en geeft deze wekelijks (zondagavond of maandag) door aan de websitebeheerder.

Werkgroep Ledenwerving

 • Organiseren verschillende activiteiten voor het benaderen en vinden van nieuwe jeugdleden (incl.PR);
 • Doorgeven gegevens nieuwe jeugdleden (o.b.v.  invullen formulier lidmaatschap) aan de ledenadministratie K.F. ;