Privacy

Bij al onze evenementen kunnen foto’s en video’s gemaakt worden die worden gebruikt voor het promoten van het evenement, het promoten van de kaatssport, onze kaatsvereniging (K.F. St.-Anne / Drie Spul Is Út. Tevens kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter ondersteuning van het wedstrijdverslag en het brengen van kaatsnieuws.

Wees u/je er van bewust dat als u/je deelneemt aan een evenement of hierbij toeschouwer bent er beeldmateriaal gemaakt en gepubliceerd kan worden waarop u/je zichtbaar bent.  Indien u/je hier bezwaar tegen heeft kunt u dit melden bij het bestuur.

 

 

 

KF St.-Anne / Drie Spul Is Út hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

KF St.-Anne / Drie Spul Is Út doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KF St.-Anne / Drie Spul Is Út houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als vereniging, te weten, KF St.-Anne / Drie Spul Is Út, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN EN DONATEURS

Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door KF St.-Anne / Drie Spul Is Út verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Administratieve doeleinden, zoals inning contributie of donateursbijdrage en aanmelding bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond indien het een lid betreft;
 • Informatieverstrekking over de vereniging, bijvoorbeeld middels een verenigingsblad en/of nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

Inschrijving via de e-mail, het inschrijfformulier en contactformulieren website.

Persoonsgegevens die wij verwerken van leden en donateurs

Voor- en achternaam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, transactiegegevens.

Bewaartermijn leden en donateurs

Gedurende de periode dat men aangemeld is en daarna voor maximaal 25 jaar worden uw persoonsgegevens opgeslagen door KF St.-Anne / Drie Spul Is Út.

 U kunt zich via een uitschrijfformulier of per mail afmelden.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ WEDSTRIJDDEELNAME

Persoonsgegevens van wedstrijddeelnemers worden door KF St.-Anne / Drie Spul Is Út verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Inschrijving voor de wedstrijd;
 • Communicatie over de wedstrijd; –      Programma van de wedstrijd.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

Inschrijving via de KNKB-website en inschrijving via de e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor wedstrijddeelname

Voor- en achternaam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, transactiegegevens.

Bewaartermijn

Zo lang dit voor het voeren van een juiste wedstrijdadministratie noodzakelijk is.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN SPONSOREN

Persoonsgegevens van leveranciers worden door KF St.-Anne / Drie Spul Is Út verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Informatieverstrekking over de vereniging, bijvoorbeeld middels een verenigingsblad en/of nieuwsbrief.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

De overeengekomen opdracht.

Persoons- en zakelijke gegevens die wij verwerken van sponsoren

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, transactiegegevens.

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 7 jaar.  

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN VRIJWILLIGERS EN BESTUURDERS

Persoonsgegevens van vrijwilligers en bestuurders worden door KF St.-Anne / Drie Spul Is Út verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:  

 • Administratieve doeleinden, bijvoorbeeld betaling van declaraties;
 • Vermelding van contactgegevens op de website en in het verenigingsblad van KF St.-Anne / Drie Spul Is Út, indien hier toestemming voor is gegeven;
 • Informatieverstrekking, o.a. voor de verzending van de (digitale) nieuwsbrief.
 • Informatieverstrekking over de bestuursleden en vrijwilligers, bijvoorbeeld middels een verenigingsblad en/of nieuwsbrief.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Bestuurlijke functie bij KF St.-Anne / Drie Spul Is Út;
 • Trainers functie bij KF St.-Anne / Drie Spul Is Út;
 • Functie binnen één van de commissies bij KF St.-Anne / Drie Spul Is Út.

 

Persoons- en zakelijke gegevens die wij verwerken van sponsoren

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, transactiegegevens, bankrekeningnummer.

 

Bewaartermijn

Gedurende de tijd dat de vrijwilliger of de bestuurder aan KF St.-Anne / Drie Spul Is Út verbonden is en daarna voor maximaal 25 jaar.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door KF St.-Anne / Drie Spul Is Út verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

    Het informeren van de abonnees d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

Het formulier Inschrijven nieuwsbrief.

Persoonsgegevens die wij verwerken van abonnees

Voor- en achternaam en e-mailadres.

Bewaartermijn

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

 U kunt zich via een link in de Nieuwsbrief afmelden.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

   Het aanmelden van (actieve) leden bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond;
   Het verzorgen van nieuwsbrieven;
   Het verzorgen van drukwerk.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

COOKIES

Wij gebruiken cookies (functionele en analytische) op de website van KF St.-Anne / Drie Spul Is Út om de dienstverlening te verbeteren, de website naar behoren te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van (online) marketing campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in de privacyverklaring.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden en kunnen worden door KF St.-Anne / Drie Spul Is Út website en hun functionaliteit. Op de betreffende website zullen we je attenderen op de plaatsing van onderstaande cookies.

Soorten cookies

Functionele en noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat:

 • Jouw voorkeuren worden opgeslagen, bijvoorbeeld taal en informatie in formulieren.
 • Browserinstellingen worden opgeslagen, zodat de website optimaal op je scherm verschijnt.

 

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door het websitegebruik te meten kunnen we de website constant blijven verbeteren voor een optimale gebruikerservaring. We verwerken anonieme statistieken over bezoeken. Dit gebeurt met het webanalyse systeem Google Analytics welke door KF St.-Anne / Drie Spul Is Út ingesteld is aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal. Via de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres
 • Technische kenmerken zoals het type browser
 • Vanaf welke pagina je op deze KF St.-Anne / Drie Spul Is Út website bent gekomen
 • Wanneer en hoe lang je deze KF St.-Anne / Drie Spul Is Út website bezoekt of gebruikt
 • Of je gebruikmaakt van de functionaliteiten van de KF St.-Anne / Drie Spul Is Út website
 • Welke pagina’s je bezoekt op de KF St.-Anne / Drie Spul Is Út website

 

Social media cookies

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een YouTube video op de website of de Facebook berichten die worden ingeladen. Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst wanneer je op de website een social media button aanklikt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

 

Advertentiecookies

We plaatsen op dit moment geen advertentiecookies van onszelf en/of van derden op onze website en geven derde partijen zelf niet de mogelijkheid om advertentiecookies te plaatsen op onze website. Met dit type cookies wordt bijgehouden, indien deze zijn toegepast, hoeveel en welke advertenties je hebt gezien van en/of van derden die via de KF St.-Anne / Drie Spul Is Út websites worden getoond.

 

Verwijderen

Cookies kun je het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Je vindt hier een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen.  Google Chrome

 

BINNEN DE EU  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

BEWAARTERMIJN

KF St.-Anne / Drie Spul Is Út bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

WIJZIGINGEN

KF St.-Anne / Drie Spul Is Út behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Als we dat doen, zetten we die veranderingen op onze website, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we de informatie gebruiken. De meest actuele versie van onze privacy verklaring kunt u steeds terugvinden op website.

VRAGEN

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar wij helpen u natuurlijk graag met vragen over dit onderwerp. Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op:

 

CONTACTGEGEVENS

KF St.-Anne / Drie Spul Is Út

t.a.v. Richard Miedema

06-43365256

info@kfstannedriespulisut.nl