Freulepartij

De Freule kaatspartij

Freule Clara Jacoba baronesse De Vos van Steenwijk wordt op 22 februari 1869 geboren in Zwolle. Clara haar moeder is een dochter van mr. Idzerd Frans van Eysinga, grietman van de gemeente Hennaarderadeel. Daardoor had zij een band met Wommels. Die wordt inniger als zij een paar jaar bij haar neef mr. Wiardus Willem Hopperus Buma woont. Hij woont met zijn vrouw in de villa aan de van Sminialeane en is burgemeester van de Gemeente Hennaarderadeel. De freule heeft in de villa haar eigen kamer. Zij is erg begaan met de inwoners en doet veel goed voor de mensen die krap bij kas zitten. Elk jaar organiseert zij een feest met een goochelaar voor de kinderen. Met Sinterklaas krijgen alle gezinnen, die het moeilijk hebben, één gulden per kind. In 1901 laat zij enkele woningen op ‘it Ald Hiem’ afbreken. Zij laat drie huizenblokken, ieder met vier woningen, op ‘it Bosk’ nieuw bouwen. De woningen staan er nu nog. In Delft staan hetzelfde type huizen.

Freule Clara heeft ook belangstelling voor het kaatsen. Zij is aanwezig bij de Bondspartij senioren in 1902, die in Wommels verkaatst wordt. Zij wil de prijzen beschikbaar stellen voor een jongenspartij. Meester Oepke Hiemstra, voorzitter van de Kaatsclub, komt met haar overeen om in 1903 voor het eerst een jongenspartij te organiseren. De Freule stelt het geld beschikbaar voor de prijzen.

In 1905 wordt de villa aan de van Sminialeane afgebroken. Na onenigheid met de raad legt de burgemeester zijn ambt neer. Hij breekt het huis steen voor steen af en laat het in Haarlem weer opbouwen.

De freule verhuist naar Engeland en later naar Vancouver in Canada. In 1932 is zij terug geweest naar haar vaderland. Ieder jaar wordt zij door meester Oepke Hiemstra en later door zijn zoon Petrus, op de hoogte gehouden van háár kaatspartij. Zij overlijdt in 1960, bijna 91 jaar oud.

De Freule staat al meer als honderd jaar op de agenda. Hij wordt de eerste of tweede woensdag in augustus verkaatst. Het is een kaatspartij voor jongens niet jonger dan 13 jaar en niet ouder dan 16 jaar. De Freule, Kaatsvereniging Wommels en de NKB hebben het reglement opgesteld. ‘Aan de kaatspartij mogen deelnemen jongelieden in Nederland woonachtig en niet ouder dan zestien jaren zijne. Ieder partuur moet geformeerd zijn door drie jongelieden uit dezelfde plaats’. De Freule stelt 120 gulden beschikbar. De prijzen zijn allemaal horloges, de gouden van plm. 25 gulden. De tweede prijs zilveren van 15 gulden, de derde van nikkel vijf gulden. De Freule gaat met enkele wijzigingen niet akkoord met het concept reglement. De entree prijs van vijftien centen vindt zij teveel, tien is volgens haar wel voldoende. Verder vindt zij dat de kinderen gratis moeten en de ‘minvermogenden’ ook. Op het veld mag geen alcohol geschonken worden en de kinderen mogen gratis in de draaimolen. De eerste partij zal op 5 augustus plaatsvinden, maar het wordt 13 augustus.

Willem Hiemstra heeft de prestaties van de St.-Annabuurster kaatsers op de Freulepartij beschreven in vier hoofdstukken. Klik op de link om te lezen.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4