St.-Annabuursters op de dames PC II

Mariska Stienstra wint, voordat zij in St.-Annaparochie komt te wonen, voor de kaatsvereniging ‘Het Noorden’ te St.-Jacobiparochie op de Meisjesbond in 1989 te Dronrijp met Cobi Westra en Nynke de Weert de eerste prijs.

Vervolgens is ze op de Damesbond voor St.-Annaparochie succesvol in 1994, de zesde prijs met Klaske Tienstra en Hessie Westra, de eerste prijs in 1998 met Romy van der Veen en Hessie Westra, de tweede prijs in 1999 met Romy van der Veen en Hessie Westra, de eerste prijs in 2001 met Gerda Okkinga en Romy van der Veen en de tweede prijs in 2002 met Romy van der Veen en Hessie Westra.  

Op de Dames PC kaatst zij zestien keer mee, de eerste keer in 1987 met Janke Cnossen (IJsbrechtum) en Hermanna Miedema (Stiens). Dit wordt geen succes gezien de uitschakeling in de eerste omloop. Hetzelfde gebeurt met haar in 1989, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000 en 2001. De tweede omloop is haar eindstation in 1988, 1990, 1998 en 1999. Prijzen wint Mariska natuurlijk ook. In 1993 vormt zij een partuur met Hammie Westra (Wommels) en Corien Ozinga (Pingjum). In de halve finale wordt dit drietal uitgeschakeld en de derde prijs is het resultaat. In 1997 staat zij een trede hoger op het erepodium, want met Sari Lycklama a Nijeholt (Exmorra) en Yvonne Postma (Leeuwarden) weet zij tot de finale door te dringen. Hierin valt op de stand 5-3 en 6-4 het doek en de tweede prijs, in de vorm van de traditionele ‘sulveren leppel’ en een  ereteken, is een feit. In 2002 sluit zij haar PC-loopbaan af en treedt met Karen van der Wei (Witmarsum) en Hessie Westra (St.-Annaparochie) in het strijdperk en niet zonder succes. Voor de twee keer wint zij de derde prijs en neemt daarmee waardig afscheid van de Danes PC.

 

Cobi Westra kaatst ook enige tijd voor St.-Annaparochie, waarna zij later weer naar St.-Jacobiparochie verhuist. Met Aukje Faber en Klaske Tienstra wint zij de eerste prijs op de Schoolmeisjesbond in 1986 te Dronrijp. Voor St.-Jacobiparochie is zij succesvol met de eerste prijs op de Meisjesbond in 1989 in dezelfde plaats en in 1989 met Nynke de Weert en Mariska Stienstra. In 1988 verschijnt zij voor het eerst in de kaatsarena te Weidum om mee te doen aan de Dames PC. Zij is geloot bij Saskia Dijkstra (Dronrijp) en Afke Hiemstra (Franeker) De eerste omloop weten zij moeiteloos te overleven, in de twee omloop trekken zij op het nippertje aan het kortste eind, 5-5  en 4-6. In 1989 gaat het beter, want met Hennie Faber (Tzummarum) en Bea Cuttress (Dongjum) wordt de finale bereikt.  Helaas voor hen eindigt hier het sprookje en een verdienstelijke tweede prijs is het eindresultaat. Daarna ontbreekt de naam van Cobi Westra verder op de PC-lijsten. De naam van

 

Riska Hazenberg prijkt vervolgens op de Dames PC-lijsten. En wel in 1990 voor de eerste keer. Zij kaatst dan nog voor Warga en op de Schoolmeisjesbond wint zij voor de kaatsvereniging ‘Het Oosten’ uit die plaats in  1989 te Dronrijp de tweede prijs, zij moet de schoolmeisjes uit St.-Annaparochie voorrang verlenen. Ook op de Meisjesbond, in 1991  en 1992, is ze met de eerste en de tweede prijs voor genoemde kaatsvereniging succesvol. Zoals gezegd komt zij in 1990 voor de eerste keer uit op de Dames PC en ze is partuurgenote van Janny Yntema (Witmarsum) en Sandra Goodijk (Wijnaldum). In de eerste omloop vindt zij haar Waterloo en in 1991 is dit eveneens het geval. In 1993 is ze geloot bij Jitske Venema (Dronrijp) en Jokelyn Tienstra (Huizum). Dit drietal heeft nummer 12 op de lijst, overleeft de eerste omloop ternauwernood (5-5 en 6-4), wint ook de tweede omloop, blijft in de halve finale staan en wordt in de finale kansloos naar het zilver verwezen. In 1994 komt in de eerste omloop een vroegtijdig einde aan het optreden van Riska, maar in 1995 is het raak. Met koningin Sandra Goodijk (Rauwerd) en Anke Buitenveld (Irnsum) reist zij omkranst naar Warga terug. In 1996 is zij geloot bij Miriam van der Veer (Winsum) en Fonny Otten (Makkum). Na winst in de eerste oploop en een staand nummer in de tweede omloop brengt dit partuur het tot de derde prijs. In 1997 wordt de uitnodigingswedstrijd en vrije formatiewedstrijd en Riska weet zich te formeren  van twee PC-allround kaatsters, namelijk Gejanna Buma (Exmorra) en Afke Hijlkema (Akkrum). En dit levert succes op, want de eerste prijs is het resultaat. Hetzelfde kan vermeld worden van de jaren 1998, 1999 en 2000, telkens met dezelfde speelsters en telkens met Afke Hijlkema als koningin. In 2001 kiezen Gejanne en Afke voor Wiesje van der Berg (Hallum) als voorinse en moet Riska andere kaatsters zoeken. Met Geeske Hibma (Schettens) en Helena de Vries (Berlikum) is dat in dat jaar geen succes, gezien de uitschakeling in de eerste omloop. In 2002, treedt ze op het Weidumer kaatsveld op met Marie Heida (Groningen) en Leonie Zeinstra (Bolsward). Ze  hebben ze die dag weinig tegenstand en ook in de finale weten de tegenstanders geen vuist te maken (5-3 en 6-0),  en winnen daardoor de eerste prijs, waarbij Marie Heida de wisselprijs mee naar huis mag nemen.  Het jaar daarop, nu voor het eerst voor St.-Annaparochie op de lijst, kaatst zij met dezelfde speelsters, doch worden nu met geen enkel eerst aan de telegraaf in de tweede omloop naar de kleedkamers verwezen. Dit was tevens haar slotoptreden op de Dames PC. Op de Damesbond sleept zij voor Warga in 2002 nog de derde prijs in de wacht en voor St.-Annaparochie, met Romy van der Veen en Hessie Westra, dezelfde prijs in 2003.

Willem Hiemstra