Federatie partij St.-Annaparochie

 

 

 

 

 

 

Leuke en sportieve Federatiepartij St.Anna
Het was fantastisch kaatsweer en dat nodigde uit tot goed en sportief kaatsen bij de federatiepartij in St.Anna. vooral de welpen maakten er een spannende wedstrijd van.

De uitslagen waren uiteindelijk:

Welpen
1e Brandon Cuttres Sexbierum/Mare Zijlstra Pietersbierum
2e Melle Binnema St.Anna/Rianne v.d. Walt Sexbierum
3e Jorrit Kroondijk St.Anna/Anniek de Vries Oosterbierum
3e Roan Bruinsma Minnertsga/Margryt Meijer St.Anna

Pupillen
1e Sem Nagel Minnertsga/Douwe Tiede Anema Hallum
2e Mark Reitsma Tzummarum/Alexander Teitsma St.Jacob

Schooljeugd
1e Nick v.d. Walt Sexbierum/Marije Anema Hallum
2e Dido Iedema St.Anna/Rindert Zijlstra Pietersbierum

Taeke Triemstra koaning op St.-Annemet hoofdklasse partij

foto Henk Bootsma

Tekst: knkb.nl

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra boekten op een kil sportpark ‘De Waaie’ alweer de derde overwinning van dit seizoen. In een hele aardige en onderhoudende finale was men iets eerder bij de meet dan het prima kaatsende drietal Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. Op 5-4 en 6-2 miste Menno van Zwieten bij een kleine kaats het perk. Voorinse Taeke Triemstra werd uitgeroepen tot koning van de partij maar ondervond bij de verdeling van de punten acht tegen zeven veel concurrentie van de weer prima opslaande en helemaal opgebloeide Gert-Anne van der Bos.

De twee grote tenoren hadden deze keer het alleenrecht op de titel omdat vaste waarde Tjisse Steenstra een iets mindere finale draaide. Dat het uiteindelijk Taeke Triemstra werd had alles te maken met zijn optreden in de finale waarin hij maar liefst negenmaal op vorstelijke wijze de bovenlijn wist te passeren. Voor Taeke Triemstra was het al een mooie poos geleden dat deze eer hem nog eens ten deel viel. De laatste keer was op 14 juni 2015 te Stiens.

De finale was een waardig sluitstuk van een dag waarin de mooie partijen op de vingers van een hand waren te tellen. Het gros van de kaatsers is nog zoekende en dat kan niet gezegd worden van trio Gert-Anne van der Bos. Na de zege in Franeker en Stiens was het nu prijs op de grote kermispartij van kv Sint Anne Drie Spul is Ut.

Het begin was voor Van der Bos c.s. door tweemaal op 6-2 het eerst binnen te halen. Zowel Triemstra als Steenstra waren daar hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor. Op 6-2 sloeg Taeke Triemstra boven en op 1-0 en 6-2 was het de beurt aan Tjisse Steenstra. Ondanks dat snelle begin van Van der Bos c.s. kwam trio Van Zwieten toch vrij vlot langszij. Op 2-0 en 2-6 miste Van der Bos het perk en op 2-1 en 4-6 kon Triemstra de kaats niet passeren. Om en om werden de bordjes daarna veroverd en de bovenslag van Steenstra op 3-3 en 6-4 maakte de marge weer wat groter.

Van der Bos c.s. liep daarna uit naar een 5-3 voorsprong door een fraaie klap van Triemstra op 4-3 en 6-6. Van Zwieten c.s. bleef aan het elastiek hangen en zagen hun goede spel beloond worden toen Van der Bos op 5-3 en 6-2 voor sloeg. Meer zat er echter niet meer in. Van der Bos plaatste twee zitbalen gevolgd door Steenstra die voor schone zes zorgde. Tjisse Steenstra kon daarop de kaats bij de middenlijn niet passeren maar vervolgens miste Menno van Zwieten het perk. Een mooie partij met maar liefst achttien bovenslagen waarvan Triemstra met negen en Steenstra met vijf de grootverdieners waren.

Trio Gert-Anne van der Bos zat voor de derde keer op rij in het eerste blokje van de lijst maar dat zette de formatie ook direct op scherp. Jelte-Pieter Dijkstra c.s.,  vorige week nog verliezend finalist, kon na een snel eerst geen vuist maken en sneuvelde op 5-1 en 6-2 door de zesde zitbal van Gert-Anne van der Bos.

Een omloop verder kon Bauke Triemstra c.s. ook niet een stok in het wiel van de goed kaatsende formatie steken. Via 2-0 werd het  2 om 1 door een fraaie klap van Dylan Drent op 2-0 en 6-6 maar door daarna driemaal op 6-4 het bordje in te palmen was het gat geslagen. De voorslag van Van der Bos op 5-1 en 6-6 deed de partij nog even lengen maar op 5-2 en 6-6 plaatste Bauke Triemstra na drie fraaie opslag acties de bal buiten de lijnen.

De halve finale tegen Johannes van der Veen, Sip Jaap Bos en Klaas Pier Folkertsma was het aankijken nauwelijks waard. Het krachtsverschil was veel te groot en op 5-0 en 6-0 werd trio Van der Veen uit hun lijden verlost.

Het premie winnende partuur zat mooi in de lijst en hoefde zich in de eerste omloop niet in het zweet te jagen. Haije-Jan Nicolay c.s. deden hun uiterste best om er iets van te maken maar verder dan een spel bracht hen dat niet. Op 5-2 en 6-2 tikte Kees van der Schoot voor de derde maal boven.

In de strijd om de premie of niets was Jelle Attema c.s. de verrassende tegenstander. Zij verschalkten in de eerste omloop Marten Bergsma c.s. door op 5-4 en 6-2 als eerste over de meet te komen. Te veel missers aan de opslag en een niet functionerend perk waren daar de oorzaak van. De misser van Hans Wassenaar op 4-3 en 6-6 deed hen uiteindelijk de das om.

Tegen Van Zwieten c.s. kon trio Jelle Attema niet nog eens verrassen. De brille was er wat af en dan is het ook voor hen hard werken geblazen. Dat lukte nu niet en op 5-2 en 6-0 deed de zevende misser van opslager Jelle Attema de deur naar de finale dicht.

Johannes van der Veen, Sip Jaap Bos en Klaas Pier Folkertsma hadden aan een zege genoeg voor de derde prijs. Patrick van Dellen c.s. werd gekweld door een falende totaal opslag. Liefst achttienmaal werd een bal buiten de lijnen geslagen. Dan wordt winnen moeilijk. Op 5-3 en 6-2 sloeg Klaas Pier Folkertsma boven.

Sint Annaparochie in cijfers. Eerste omloop:  1. Jelte Pieter Dijkstra, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden – 2. Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 1-5 en 2-6; 3. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 4. Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong 5-3 en 6-2; 5. Jelle Attema, Gabe Jan van Popta en Patrick Scheepstra – 6. Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 5-4 en 6-2; 7. Haije Jan Nicolay, Pier Piersma en Evert Pieter Tolsma – 8. Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra 2-5 en 2-6; 9. Johannes van der Veen, Sip Jaap Bos en Klaas Pier Folkertsma – 10. Patrick van Dellen, Hyltje Bosma en Pieter van der Schoot 5-3 en 6-2. Tweede omloop:2. Gert-Anne van der Bos c.s. – 3. Bauke Triemstra c.s. 5-2 en 6-6; 5. Jelle Attema c.s. – 8. Menno van Zwieten c.s. 2-5 en 0-6; 9. Johannes van der Veen c.s. staand nummer. Halve finale:9. Johannes van der Veen c.s. – 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 0-5 en 0-6; 8. Menno van Zwieten c.s. staand nummer. Finale:8. Menno van Zwieten c.s. – 2. Gert-Anne van der Bos c.s. 4-5 en 2-6.

Iwan Hiddinga koaning van de Dorpspartij!

Ja, u leest het goed. Iwan heeft samen met hait Arjen Bouwe Hiddinga en Jasper Boomsma de Dorpspartij met Stannemet gewonnen.  

Net als vele jaren die achter ons liggen kaatsen de senioren op de zaterdag van Stannemet. Sinds een aantal jaar doen we dat met de zachte bal en in vrije formatie. Met 28 partuur op de lijst hebben we weer een stijging te pakken ten opzichte van vorig jaar. Er is gekaatst in A-, B- en C- klasse. Het is voor de lotingsploeg elkaar weer een uitdaging om alle parturen op waarde te schatten en in de juiste klasse te plaatsen.  

In de A-klas stonden er zes partuur op de lijst in twee poules van drie. De eerste prijs was voor Iwan Hiddinga, Arjen Bouwe Hiddinga en Jasper Boomsma. De tweede prijs was voor Frank van Loon, Robert de Vries en Gerlof Glazema. En tenslotte de derde prijs ging naar Jeroen Westra, Willem van de Beek en Jelmer van der Bij. 

In de B-klas stonden 14 partuur op de lijst en werd er gekaatst met een verliezersronde. In deze verliezersronde waren twee prijzen te winnen en de eerste prijs ging naar Jari Braaksma, Jorn de Jong en Erwin Riemersma. De tweede prijs was voor Frank Oosterhaven, Jort Hibma en Rudolf Koopmans. In de winnaarsronde ging de eerste prijs naar Theo Valk, Tjamme Valk en Jesper de Groot. De tweede prijs was voor Arwin Schipper, Gerard Mulder en Teun Meijer. De derde prijzen waren voor Arjen Ritsma, Hendrik Appelman, Marte Lugtenborg en het partuur van Jorrit Boersma, Jan Boersma en Jan Hibma. 

En tenslotte de C-klas. Hier stonden 8 partuur op de lijst en werd er gekaatst in twee poules van vier. De eerste prijs ging naar Tess Schipper, Johannes de Haan en Stefan Sol. De tweede prijs was voor Lena Schipper, Houkje Meijer en Elza Dijkstra en de derde prijs is gewonnen door Hans Westra, Willem de Boer en Lars Dekker. 

AH KNKB heren 50+ B-klasse

Teake van der Walt (vervanger van Auke Akkerman) uit Sexbierum, Hans Hilarides (Sint Jacoboparochie) en Jan Heida uit Mantgum (bijgeloot) zijn vrijdag in St.- Annaparochie winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor de heren 50+ in de B-klasse. (Foto’s: Lijkle Spijksma).

Vlnr: Teake van der Walt, Hans Hilarides en Jan Heida

In de finale werd met 5-4 en 6-6 gewonnen van Anne de Vries (St.-Annaparochie), Ferdinand van der Werf (Joure) en Hans Diekman (Pietersbierum).

Vlnr: Hans Diekman, Anne de Vries en Ferdinand van der Werf

De kleine premies gingen naar de parturen van Eddy Sjollema (Harlingen), Jelle de Boer (Wommels) en Ynze Stienstra (Baaium) en Murk de Jong (St.-Annaparochie), Harmen Tjalling Holwerda (Sint Job in ’t Goor-België) en Jan de Jong (Menaam).