St. Annabuurtsters op de PC Deel 8

De naam Frans Groen ontbreekt natuurlijk niet op de PC-lijsten. Bij de schooljongens kaatst Frans Groen eenmaal mee op de Bondswedstrijd in deze categorie en wel in 1968, waarbij Jan Bergsma en Gerard Tanja hem terzijde staan. In de tweede omloop sneuvelt dit drietal. Ook op de Bondswedstrijd voor jongens kent Frans weinig succes bij zijn optreden. Zowel in 1969 als in 1971 kan hij na de tweede omloop zijn tas weer inpakken. Beter vergaat het hem op de Freulepartij te Wommels in 1971. Met Gerard Tanja en de onberekenbare Merk van der Meulen sleept hij de vierde prijs in de wacht. Op de Jong-Nederlandpartij in 1972, met Piet van Kooten en Lou D. Keizer, en in 1973, met Piet van Kooten en Dirk J. Wiersma, is evenmin succes voor hem weggelegd, want in respectievelijk de tweede en de derde omloop valt het doek voor genoemde parturen.

Op de Bondswedstrijd is Frans Groen van 1973 tot en met 1991 maar liefst zestien keer van de partij, in het laatste jaar als invaller gedurende de wedstrijd. Zijn optreden is bijzonder succesvol met de zevende prijs in 1979, de zesde prijs in 1980, de vierde prijs in 1981, de tweede prijs in 1982 (met Anne Spijkstra en Tjisse Wallendal), de zesde prijs in 1987, de negende prijs in 1988, de achtste prijs in 1989 en ten slotte, als invaller voor Pieter Tienstra, in 1991 de negende prijs.

Dan komt nu de PC. Frans Groen heeft blijkbaar een voorkeur voor even jaartallen, want hij kaatst vijf keer mee en wel in 1978, 1980, 1982, 1984 en 1986. Hij debuteert op 2 augustus 1978 en staat met Sjoerd Janzen (Berlikum) en Fokke de Boer (Herbaijum) als nr. 9 op de lijst. Zij winnen weliswaar in de eerste omloop met 5-3 en 6-4, maar in de tweede omloop zijn Johannes van der Meij, Johannes Brandsma en Minne Hovenga met 2-5 en 2-6 een maatje te groot. In de vier andere keren vindt Frans Groen zijn Waterloo steeds in de eerste omloop. In 1980 met de reeds eerdergenoemde maten tegen de PC-winnaars van dat jaar, Sake Saakstra, koning Piet Jetse Faber en Flip Soolsma op 3-5 en 2-6. In 1982 kaatst Frans met Tjerk de Groot (Vrouwenparochie) en Simon de Groot (Voorschoten) en verliest nipt in de eerste omloop met 5-5 en 6-2. In 1984 kaatst hij met Gerrit Fokkens (Winsum) en Any van Straten (Menaldum) en ook nu is er direct verlies. Zij laatste PC-optreden is op 30 juli 1986 en hij betreedt de heilige grond van het ‘Sjûkelân’ met Piet Smedinga uit Dronten en Gerrit Jan Westerveld uit Midlum. Dit trio trekt in de eerste omloop aan het kortste eind met 2-5 en 0-6.

Als volgende PC-kaatser voor St.-Annaparochie is Anne Spijkstra aan de beurt. Op de Bondswedstrijd voor schooljongens, waaraan hij vier maal deelneemt, is hij in 1976 met de vijfde prijs en in 1977 met de eerste prijs tamelijk succesrijk. In 1977 kaatst hij met Johan Hiemstra en Meine de Jong en wordt Roordahuizum op 3 september te Oosterlittens in de finale verslagen. Op de Bondswedstrijd voor jongens is in 1980, met Johan Hiemstra en Tjalling Zandringa, de vierde prijs het hoogst bereikbare. Op de Freulepartij in Wommels bereikt Anne Spijkstra met beide laatstgenoemde spelers twee keer de halve finale en wint beide keren de derde prijs. In 1979 wordt St.-Annaparochie kansloos uitgeschakeld door Franeker, 0-5 en 2-6, en in 1980 door Arum, 1-5 en 2-6. Op de Jong-Nederlandpartij is er in 1982 een verrassende tweede prijs. In de finale is ‘westerbuur’ St.-Jacobiparochie met 5-1 en 6-2 te sterk voor Anne Spijkstra, Cor Wijmenga en Johan Hiemstra. Op de Bondswedstrijd komt Anne Spijkstra slechts eenmaal in actie voor St.-Annaparochie en dit is eveneens in 1982. Op 31 mei van dat jaar is St.-Jacobiparochie opnieuw te sterk. Joop H. Bierma, Henk Leeuwen en Reinder Triemstra verwijzen Frans Groen, Anne Spijkstra en Tjisse Wallendal bij de stand 5-3 en 6-6 naar de tweede plaats. In 1983 wint Anne Spijkstra dezelfde prijs voor de afdeling Groningen.

Op de PC staat Anne Spijkstra maar liefst veertien keer op de lijst, waarvan vijf keer voor St.-Annaparochie, vier keer voor Groningen en vijf keer voor Kollum. Zijn debuut op dit kaatsevenement is op 29 juli 1981 en het partuur Ruurdt Rutten (Wijnaldum), Anne Spijkstra (St.-Annaparochie) en Hotze Rusticus (Lollum) staat als nr. 4 op de lijst en sneuvelt in de tweede omloop. Twee jaar later, bij zijn derde PC-optreden, heeft hij meer succes. Met Ulbe Dijkstra (Winsum) en Sjaak Rinia (Makkum) komt dit partuur in de finale net iets te kort , 4-5 en 4-6, tegen het favoriete drietal Sake Saakstra, koning Piet Jetse Faber en Johannes Brandsma. In 1989 staat Anne voor Groningen op de lijst en kaatst hij met Stephan Kleefstra (Huizum) en Sietse van der Meer (Rinsumageest). Dit trio komt in de finale uit tegen Joop H.Bierma, Sake Porte en Hotze Rusticus. Het wordt een enerverende partij, waarbij als eindstand 5-5 en 6-2 aan de telegraaf komt in het voordeel van koning Joop H.Bierma, Sake Porte en Hotze Rusticus. Anne Spijkstra sluit zijn PC-loopbaan af in 1994 met de derde prijs. Hij is daarbij in gezelschap van Johannes G. Dijkstra (Groningen) en Chris Wassenaar (Minnertsga). In de halve finale wordt kansloos met 5-3 en 6-0 verloren van de latere premiewinnaars, Johan Okkinga, André Kuipers en Tunno Schurer.

Willem Hiemstra.

close